Dárkový balíček jako daňově uznatelný náklad?

Zákon o dani z příjmů říká (§25 odst. 1., písm. t), že jako daňové výdaje (náklady) nelze uznat „výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary“. Za dar se však nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není předmětem spotřební daně kromě tichého vína.

Z toho vyplývá, že do nákladů může být zařazen dárkový předmět, který:

  • je opatřen logem, názvem firmy,
  • hodnota jednoho předmětu nepřesahuje 500 Kč (u plátců DPH jde o částku bez DPH),
  • není předmětem spotřební daně (nejde o alkohol, cigarety, benzín), s výjimkou nešumivého vína

 

Tiché víno

Tichým vínem se rozumí výrobek, který není šumivým vínem vymezeným v odstavci 2 zákona o spotřebních daních a které je uvedené pod kódy nomenklatury, uvedených v zákoně.

Uznatelnost odpočtu DPH

Zákon o DPH v §72 uvádí, že „plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci, které nelze uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8 písm. c).“

Tahle výjimka říká, že za dodání zboží se nepovažuje „poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč a nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.“

Z uvedeného ustanovení zákona vyplývá, že z poskytnutí reklamního nebo dárkového předmětu do 500 Kč:

  • není nutno odvádět DPH,
  • je možnost uplatnit plný odpočet DPH.